REGULAMIN PROMOCJI ,,10+1”

 

§ 1 Organizator Promocji

Organizatorem Promocji „10+1” – zwanej dalej „Promocją” – jest firma PPHU GIBAR J.GIBKE S.M.ARCHMAN M.CIARKA Sp.J., adres siedziby: Łódź 91-341, ul. Pojezierska 91, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000005552, NIP 726-037-85-03, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 2 Regulamin Promocji

1. Niniejszy regulamin Promocji jest wiążący dla Organizatora i Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki jej Organizatora, prawa i obowiązki Uczestników.

2. Regulamin Promocji jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji i jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.gibar.com.pl w zakładce „PROMOCJA 10+1”, do dnia zakończenia Promocji.

3. Udział w Promocji jest równoznaczny z oświadczeniem, że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.

4. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach dotyczących Organizatora, mają jedynie charakter informacyjny.

§ 3 Czas trwania Promocji

1. Promocja prowadzona będzie na terenie Polski w dniach od 26.08.2021 r. do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.

2. Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez jej Uczestników w czasie jej trwania.

§ 4 Uczestnictwo w Promocji

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie przedsiębiorcy.

§ 5 Zasady przyznawania premii w ramach Promocji

1. Promocja dotyczy 2 (dwóch) produktów o nazwie:

  • PIERNIKI EUROPEJSKIE 0,7 kg
  • PIERNIKI WORZELSKIE 0,6 kg

zwanych dalej „Produktami”.

2. Uczestnik Promocji,

który w czasie trwania Promocji spełnia warunki uczestnictwa w Promocji wskazane w § 4 niniejszego Regulaminu i w ramach jednego zamówienia objętego jedną fakturą wystawioną przez Organizatora na Uczestnika,

zakupi u Organizatora Produkty w ilości co najmniej 10 kartonów,

jest uprawiony do zakupu 1 kartonu Produktów w cenie 1 grosz netto na każde 10 kartonów kupione w podstawowej cenie.

3. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej trwania.

4. Niniejsza Promocja nie ma wpływu na rabaty obowiązujące u Organizatora lub wynikające z indywidualnych umów łączących Organizatora i Uczestnika (tj. łączy się z rabatami).

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji Uczestnik Promocji może składać do Organizatora za pośrednictwem wiadomości przesyłanych e-mailem na adres: biuro@gibar.com.pl oraz w formie pisemnej na adres Organizatora, z dopiskiem: „Promocja 10+1”.

2. Postępowanie reklamacyjne jest przeprowadzane przez Organizatora niezwłocznie. Z postępowania reklamacyjnego Organizator sporządza pisemny protokół i jeden jego egzemplarz dostarcza (przesyłając e-mailem na wskazany przez Uczestnika adres lub w formie pisemnej na adres siedziby Uczestnika) Uczestnikowi, który złożył reklamację.

3. Jakiekolwiek decyzje Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłączają ani w żaden sposób nie modyfikują, jak również nie ograniczają uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji.

4. Uczestnik, zgadzając się na pobranie jego danych niezbędnych do udziału w Promocji, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Każda promocja organizowana przez Organizatora jest odrębna i posiada odrębny regulamin.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 26.08.2021 r.

4. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).